NoiMondoTV

La webTV che parla la tua lingua

progetto cofinanziato da
Unione Europea Ministero dell'Interno
Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi
facebook
twitter
YouTube

SHTETËSIA

SHTETËSIA (Ligji  5 shkurt 1992 n.91)

 

A)    DUHET  BËRË NGA 18 deri 19 vjeç  (NE KOMUNE)

Kush ka lindur në Itali nga prindër të huaj nuk fiton automatikisht nënshtetësinë italiane, por mban ate te prindërit e tyre deri sa të arrijnë moshën madhore.

Ligji aktual thotë se “i huaj i lindur ne Itali, i cili ka pasur qëndrim të ligjshëm, pa ndërprerje deri sa të arrijnë moshën madhore, behet shtetas italian nëse ai deklaron se do te marre nenshtetesine italiane brenda një viti nga ajo datë.

Kështu qytetari ka një vit kohë (18-19 vjet) për të aplikuar për shtetësinë italiane dhe për ta bërë këtë duhet të shkojnë në zyrën e regjistruesit Komunale të banimit dhe të paraqesë një “deklaratë të qëllimit”.

Zyra e Gjendjes Civile, një herë verifikuar kërkesat dhe bëri që të betohen për besnikëri ndaj republikës italiane, të vazhdojë për njohjen e qytetarit të ri në regjistrat civilë. Kështu që i atribuohet zyrtarisht shtetësinë italiane.

 

A1) Dokumentet që duhen dorëzuar:

1. Pranimi i pagesës së kontributit prej 200 € në cc 809 020 pagueshme në Ministrinë e Punëve të Brendshme

2. Vlefshmëria e pasaportës;

3. kopje e plotë e certifikatës së lindjes së aplikantit;

4. Leja e qëndrimit: në rast të ndërprerjeve të lejes së qëndrimit, aplikuesi mund të paraqesë dokumente që mund të verifikojë praninë e mëtejshëm të saj në Itali (p.sh. shkollës së certifikimit, mjekësore dhe të tjera);

5. çertifikata historike e rezidencës. Në rast të regjistrimit me vonese  të lindjes të fëmijës në një komune italiane duhet të paraqesin dokumentacionin që vërteton qëndrimin e femijes  në Itali në periudhën  para regjistrimit të lindjes (p.sh. certifikatë mjekësore).
(Shënim: Mbani në mend se disa vende të huaja nuk lejojnë shtetësi të dyfishtë atëherë është e këshillueshme të kontrolloni me konsullatën tuaj nëse njohja si  shtetas italian nuk sjell  humbujen e shtetësise  se origjinës.).

 

B ) PAS 19 VITE ( në prefekturë )

Nëse qytetari i huaj i lindur në Itali , në moshën 19 vjet , nuk ka aplikuar ende për nënshtetësinë italiane , duhet të ndjekin një procedurë të ndryshme nga ajo e përshkruar në A)

.Sipas ligjit qytetari mund të aplikojnë për shtetësi pas tre vjetësh qëndrimi ligjor , të paraqesë aplikimin ne Prefekturë me formë B , ​​përveç dokumentacionit të kërkuar në origjinal dhe fotokopje .

Duhet të demonstrojnë zotërimin e të ardhura prej jo më pak se rreth 8.500 € në vit gjatë tre viteve të fundit para dorëzimit të aplikimit ( të ardhurat referencë është familja . Shembull për një student për të aplikuar të ardhurat e prindërve ) .

b1 ) Dokumentet që duhen dorëzuar :

1 . Pranimi i pagesës së kontributit prej 200 € në cc 809 020 pagueshme në Ministrinë e Punëve të Brendshme ;

2 . Vlefshmëria e pasaportës ;

3 . kopje e plotë e certifikatës së lindjes së aplikantit ;

4 . Leja e qëndrimit : në rast të ndërprerjeve të lejes së qëndrimit , aplikuesi mund të paraqesë dokumentacionin që tregon çdo rast pranine në Itali ( p.sh. shkolla e certifikimit , mjekësore dhe të tjera )

5 .çertifikata historike e rezidencës . Në rast të regjistrimit të lindjes me vonese  të fëmijës ne një komunë italiane duhet të dorëzojnë dokumentacionin që tregon qe fëmija  ka  qëndruar në Itali në periudhën  para regjistrimit ( p.sh. certifikatë mjekësore ) .

6 . Leja e qëndrimit : në rast të ndërprerjeve të lejes së qëndrimit , aplikuesi mund të paraqesë dokumentacionin që tregon pranine  në Itali ( p.sh. shkolla e certifikimit , mjekësore dhe të tjera ) ;

Ministria e Brendshme mund të kërkojë dokumentacion shtesë nese e konsideron të nevojshëm .Kërkesa i njoftohet të interesuarit me letër rekomande të dërguar në banesën e treguar nga aplikanti në aplikimin për shtetësi ( nëse ndryshon  qëndrimin gjatë procesit të shtetësisë është e duhur për të bërë një komunikatë ne Prefekturë me adresën e re duke bashkëngjitur një kopje të prezantimit te letrës se aplikimit ose letren e protokollit të kërkesës për të shmangur humbjen e postës) .

Koha për shqyrtimin e aplikimit është 730 ditë . Në rast të një rezultati të favorshëm , prefektura do të dërgojë një njoftim  personit të interesuar brenda 90 ditëve nga marrja e dekretit të shtetësisë nga Autoriteti . Pasi personi ka dekretin në dorë duhet të raportojnë në Komunen e qendrimit , brenda 6 muajve nga njoftimi , të bëjë betimin për besnikëri ndaj Republikës . Pas skadimit të kësaj periudhe , dekreti nuk do të ketë vlefshmëri dhe personit do ti  duhet të paraqite dhe  të prodhoje  të gjitha dokumentet përsëri .

 

C ) SHTETËSIA PËR VENDBANIM : ( Neni 9 Ligji nr 91/92 ) .

Mund të paraqesë kërkesën pas një periudhe të qëndrimit në fuqi në territorin italian i cili ndryshon në varësi të kombësisë e të huajit :

- Për Komunitetit , 4 vjet ;

- Për personat pa shtetësi , 5 vjet;

- Për shtetasit jo të BE-së, 10 vjet .

c1 ) ( PROCEDURA ) Kërkesa duhet të paraqitet pranë prefekturës së banimit duke plotësuar formularin e B dhe bashkëngjitur dokumentet e kërkuara në fotokopje origjinale dhe :

- Formularin e plotësuar në të gjitha pjesët e tij , e plotësuar me nënshkrimet dhe vulën nga 14,62 € .

- Ekstrakt të certifikatës së lindjes legalizuar ( me përkthim të vërtetuar ) .

- Rekord Penal i vendit të origjinës ( dhe të çdo vendi tjetër të banimit ) legalizuar dhe certifikate  përkthimi .

- ( Për punëtorët vendas dhe kujdestarët ) ekstrakt pagese INPS .

- Fotokopje e mundshme e certifikatës së njohjes si refugjat ose person pa shtetësi , përveç ‘ origjinalit.

- Një fotokopje e një dokumenti të vlefshëm .

- Fotokopje të lejes së qëndrimit ose certifikatat e banimit për BE-në .

- Pranimi i pagesës së kontributit të 200 €

Sipas d.l. n . 5/2012 për thjeshtimin dhe zhvillimin , të gjitha dokumentet tjera të nevojshme para se të

 

( rekord gjygjesor , akuza të pazgjidhura , vërtetimi i vendbanimit , gjendjes martesore , CUD , 730 ose Model i Vetem ) tani mund të jenë të vetë – certifikuar nga modeli duhur .

Koha për shqyrtimin e aplikimit është 730 ditë ( 2 vjet) nga koha qe kërkesa është pranuar nga autoriteti . Në rast të një rezultati të favorshëm , prefektura do të dërgojë një njoftim  personit të interesuar brenda 90 ditëve nga marrja e dekretit të shtetësisë nga Autoriteti . Pasi personi ka dekretin në dorë duhet të raportojnë në Komunen e banimit , brenda 6 muajve nga njoftimi , të bëjnë betimin për besnikëri ndaj Republikës . Pas skadimit të kësaj periudhe , dekreti nuk  do të ketë vlefshmëri dhe personi duhet të paraqite dhe të prodhoje  të gjitha dokumentet përsëri .

 

Për të ndjekur praktikën në internet , mjafton  të hyjë sitin  e internetit të Ministrisë së Brendshme ne faqen dedikuar argomentit , te  shkruaje të dhënat e tij së bashku me protokollin K10 ( të dërguar nga Prefektura aplikantit pas dorëzimit të kërkesës ) . Derisa ta shohin shkrimin qe hetimi është përfunduar , kërkesa për shtetësi është ende në diskutim .

 

Kërkesa për shtetësi sipas vendbanimit ka një hetim ” të dyfishtë ” që nuk është aktualisht i dukshëm per aplikantin në faqen e internetit të Ministrisë së Brendshme . Në fazën e parë Prefektura kontrollon se dokumentacioni i paraqitur është i vërtetë dhe i saktë , ku jep një opinion lidhur me çështjen . Pastaj praktika shkon në Ministrinë e Brendshme , e cila kryen  një ri – vlerësim . Të dy mendimet mund të mos jenë te njëjtë . Prefektura nuk mund të vazhdojë negociativen pa përgjigjen nga Ministria . Pasi që përdoruesi nuk mund të verifikojë deri në çfarë mase është pyetja e tij ( nëse ne Ministri apo Prefektur )  mund të kërkojë informacion ne  Prefekturen kompetente mbi gjendjen e praktikës .

Nese pergjigjjia vonon  …

Është e mundur, në bazë të ligjit 241/90, brenda vitit qe kur k kanë kaluar 2 vjet pa një përgjigje, te  dërgoni një letër njoftimit zyrtar aministrates publike për të marrë reagime. Kjo procedurë nuki  kërkon aplikantit që të kontaktoje  një avokat, i cili është rasti nëse i huaji vendos ti drejtohet gjykates.

 

D) SHTETËSIA PËR MARTESË

Afati i fundit për aplikimin për nënshtetësinë italiane, lidhur me martesën me një qytetar italian, ndryshojnë sipas vendit të rezidencës. Në qoftë se bashkëshortët janë rezident në Itali, periudha e nevojshme është 2 vjet e banimit pas martesës, në qoftë se, në vend të kësaj, janë rezident jashtë shtetit duhet të kalojnë 3 vjet nga data e dasmës. Nëse ka fëmijë, të lindur ose të adoptuar  nga çifti, kohet  vijnë përgjysmuar.

d1 ) Dorëzimi i aplikimit

Kërkesa i paraqitet autoritetit te Prefekturës ose , në rastin e qëndrimit jashtë vendit , Autoriteti Diplomatik – konsullor .

Në Itali , në bazë të qytetit në të cilën jetoni , aplikimi mund të bëhet në Prefekture duke fiksuar nje takim perpara , e në disa raste mund të bëhet vetëm në mënyrë elektronike .

Kerkesa e nënshtetësisë duhet të dorëzohet në prefekturën e vendbanimit të bërë në mënyrë të rregullt në  base te mod A  dhe  duhet të vendoset një pullë prej € 16,00

( Http :/ / www.prefettura.it/pesarourbino/contenuti/37324.htm )

Nëse dokumentacioni nuk konsiderohet i mjaftueshëm , Drejtoria mund të kërkojë dokumenta  shtesë të huajit në afatin e caktuar . Nëse i huaji nuk përmbush kërkesën , kërkesa konsiderohet e papranueshme . Përveç kësaj , ne duhet të bëjë pagesën me urdhër postar të 200,00 € , dhe pullen nga  14,62 € që do të vendoset në aplikimin .

d2 ) Afati  i procedurës dhe Dekretit

Afati për përfundimin e procedurës është e 730 ditë dhe fillon nga depozitimi i aplikimit dhe të gjitha dokumenteve  te nevojshme . Siç u tha në Qarkoren e Ministrisë së Brendshme nr 6415/2011 , një here kaluar  dyvjeçari , aplikanti  bëhet  pronar i një të drejte subjektive për të marre nënshtetësinë e plotë italiane , duke qene  e pamundur refuzimi i kërkesën përtej 730 ditëve nën ‘ Art . 8 , pika 2 të Ligjit Nr 91/92 mbi shtetësinë . Aplikanti , për këtë arsye , mund të pohojnë këtë të drejtë para gjykates  të zakonshme për të aplikuar për nënshtetësi italiane , pas verifikimit të kërkesave të ligjit , nëse Ministria nuk e ka miratuar dekretin e miratimin ose refuzimin e shtetësisë brenda afatit të caktuar .

Ju lutem vini re që nga 1 qershor 2012, fuqia për të miratuar masa në lidhje me dhënien apo refuzimin e shtetësisë ndaj shtetasve të huaj të martuar me qytetarët italiane eshte e Prefektit, kështu që të gjitha kërkesat për informata duhet të adresohen për Prefekturen e kompetencave dhe jo për të Ministrisë së Brendshme .

Juridiksioni është, megjithatë , drejtori i departamentit për liritë civile dhe Imigracionit , në qoftë se bashkëshorti i huaj është rezident jashtë shtetit , dhe Ministri i Punëve të Brendshme në qoftë se ka arsye që lidhen me sigurinë e Republikës .

Marrja e nenshtetesise italiane kushtëzohet me betim që bëhet brenda 6 muajve nga njoftimi i dekretit në komunen e vendit te banimit , në qoftë se ju jetoni në Itali , apo nga autoritetet diplomatike dhe konsullore në qoftë se ju jetojnë jashtë vendit . Pas 6 muajsh , dekreti do të jetë i pavlefshem dhe personi duhet të rikthejë një kërkesë të re .

 

FacebookTwitterEmail
Janar 11, 2014
Published by

Partners

Provincia PU
Comune di Fano
Caritas Diocesana
ass. Millevoci
CSV Marche
ass. MilleMondi
L'Africa Chiama
ass. NuovoOrizzonte
Apito
Comunità Montana
Logo Cremi

Iscriviti alla Newsletter