NoiMondoTV

La webTV che parla la tua lingua

progetto cofinanziato da
Unione Europea Ministero dell'Interno
Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi
facebook
twitter
YouTube

Informazione te pergjithshme

istruzione-bambini

In Italia esiste il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione che inizia a 6 anni. Il sistema nazionale d’istruzione è rappresentato dalle scuole pubbliche e private.

La scuola dell’obbligo è strutturata in due cicli di studio: il primo è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado (vedi paragrafo “Primo ciclo”); il secondo ciclo comprende il sistema dei licei e quello dell’istruzione e della formazione professionale (vedi paragrafo “Secondo ciclo”).

Tutti i percorsi del secondo ciclo permettono di accedere all’Università.

Çerdhjaështë e hapur për të gjithë fëmijët e moshes nga 3 muaj deri 3 vjeç: Zgjat 3 vjet dhe mund të menaxhohen nga komunat ose nga individë privatë .
Për të regjistruar fëmijët nëçerdhe , duhet tëparaqitet kerkesa e pranimit në periudhat dhe vende të përcaktuara nga Komuna ( shih lidhjen më poshtë për më shumë informacion ) . Nëkerkesen e pranimit , ju mund të specifikoni një ose më shumë kopshte sipas preferencës , sipas venditte banimit apo të punës . Kerkeses do ti jepet një rezultat i ndryshem në baze të kushteve te punesimit të prindërve, pranise se fëmijëve të tjerë në ngarkim, problemeve sociale dhe shëndetësore . Ne baze te ketyre informacioneve percektohet lista e femijeve qe pranohen ne cerdhe.
Kistet e pageses se cerdheve publikejane te ndryshme në bazëte tëardhurave , ndërsa pagesa e stukturave private percaktohet personalisht nga çdo stukture.

Kushtet e pranimite ne cerdhe ndryshojnë sipas Komuneve : për më shumë informacion , kontaktoni komunen perkatese.
Këtu janë disa linke të dobishme perkatese te zonave të mëdha të shërbimit të Provincës :
-Fano: oldsite.comune.fano.ps.it/pagina.aspx?pag=277

-Pesaro: www.comune.pesaro.pu.it/index.php?id=725

-Urbino: www.comune.urbino.ps.it/id/590/2256.aspx

Duke filluar nga viti shkollor 2007/2008 eshte krijuar një shërbim i ri kushtuar fëmijëve dy vjecar: Seksionet Pranvera. Jane seksione cerdhesh qe agregohen me kopshtet ​​që kujdesen për fëmijët nga 24 deri 36 muaj (në mes të dy dhe tre vjet) dhe të cilat veprojnë si ndërlidhje në mes çerdhes dhe kopshtit. Per tu rregjistruar duhet ti drejtoheni direkt menaxherit të shkollës.

 

 

Mund të regjistrohen fëmijët qe mbushin 3 vjeç me 30 prill të vitit shkollor ne riferim.Kopshti zgjat 3 vjet dhe mund të menaxhohen nga komunat, nga shteti ose nga individë privatë. Që të regjistroni djalin / vajzen tuaj në shkollën komunale, duhet të kontaktoni Departamentin e Shërbimeve Akademike të Komunës perkatese, për të gjitha rastet e tjera duhet tëkontaktoni sekretarin e shkollësqe ju intereson. Nëshkollat publike rregjistrimi behet sipas nje liste.
Tarifat e regjistrimit për shkollat ​​komunale janë tëndryshme sipas kategorive dhe grupeve të të ardhurave ndersa tarifat e shkollave private janë krijuar në mënyrë të pavarur nga secili institut.
Ne vazhdim linku i listes komplete te kopshteve te Provinces se Pesaro Urbino
-http://www.marche.istruzione.it/PS_paritarie_SM.shtml

Ne vazhdim disa linke te nevojshme lidhur me kopshtet e Komunave me te medha te Provinces se Pesaro Urbino:

-Fano: oldsite.comune.fano.ps.it/pagina.aspx?pag=278

-Pesaro: www.comune.pesaro.pu.it/index.php?id=260

-Urbino: www.comune.urbino.ps.it/id/590/2258.aspx

Kliko këtu për të hyrë në listën e shkollave të rajonit Marche: Këtu ju mund të gjeni të gjithë listën e shkollave, faqet e internetit, adresat e-mail dhe numrat e telefonit tëçdo shkolle (www.marche. istruzione.it / scuole.shtml) për më shumë informacion.

 

Shkolla fillore ose elementare
Regjistrimi në shkollat ​​fillore eshte i detyrueshem në moshën 6 vjec, fakoltativ ne moshen 5 vjec e gjysëm ( mund të regjistrohen vajzat dhe fëmijët qëmbushin 6 vjeçme 30 prill të vitit shkollor ne riferim ) . Shkolla fillore zgjat pesë vjet .
Për më shumë informacion në lidhje me shkollën fillore është e keshilluar te kontaktoni direkt drejtimin arsimor të shkollës kompetente për territorin ose nëkomunene banimit , në rastin e shkollave shtetërore , ose në shkollat ​​private .
Me poshte lista e shkollave fillore në krahinën e Pesaro Urbino dhe numrat përkatës të telefonit dhe adresat e-mail për të marrë më shumë informacion :

- Lista e shkollave fillore në Fano : ? Oldsite.comune.fano.ps.it / pagina.aspx P = 283
- Lista e shkollave fillore në Pesaro : www.comuni-italiani.it/041/044/scuole/cap61100.html
- Lista e shkollave fillore në Urbino : # www.comune.urbino.ps.it/id/305/1060.aspx fillore

Shkolla dytesore e ciklit te pare ose shkolla 8-vjeçare

Është një rruge formimi pas shkollës fillore për një periudhë prej 3 vjetësh .
Për më shumë informacion eshte e mundur te kontaktoni drejtimin arsimor të shkollës kompetente për territorin ose në komunen e banimit , në rastin e shkollave shtetërore , ose në shkollat ​​private .

Kliko këtu për të hyrë në listën e shkollave tëçdo urdheri te rajonit Marche : përveç listësse shkollave , ju mund të shikoni faqet e internetit , adresat e-mail dhe numrat e telefonit tëçdo shkolle ( www.marche.istruzione . com / scuole.shtml ) për të kontaktuar.

Cikli i dytë përfshin shkollat e mesme ​​dhe te pergatitjes profesionale. Të gjitha keto rrugë të sigurojëhyrjen në Universitet. Mund te kalohet nga njëshkolle në një tjetër dhe a gjithashtu mund të ndryshoni drejtimin në të njëjtën shkolle.
Në Itali ka lloje të ndryshme shkollash të mesme:Artisike (i ndarë në gjashtë adresa), Klasike, Shkencave humane dhe opsion ekonomik-social,shkollat e Gjuhes, Muzikë dhe valle, Shkencore dhe shkencat e aplikuara.
Shkollat ​​e mesme
Shkollat ​​janë të ndarë në periudha 2-vjeçare (2 vjet plus 2), plus një vit të pestë për thellimin dhe orientimit disiplinore për arsimin e lartë. Frekuenca e shkollave të mesme zgjat 5 vjet dhe në fund të vitit të peste duhet te jepet një provim qe duhet per regjistrimin në universitet dhe ne shkollat e nivelit të lartë të artit, muzikës dhe kërcimit.

Arsimi teknik
Arsimi teknik zgjat pesë vjet dhe i përgjigjet nevojave të caktuara të realitetit të prodhimit italian, veçanërisht në fushen e tregtisë, turizmit, industrisë, transportit, ndërtimit, bujqesise dhe aktivitetet me natyrë sociale (qe i drejtohen personave). Ka shumë drejtime dhe nivele specializimi. Fushat kryesore janë: llogaritar dhe ekspert i tegtise, ekspert industriale, ekspert ne bujqesi, topograf, ekspert për turizëm.
Arsimi profesional zgjat 5 vjet, por ofron mundësi për të arritur kualifikim profesional pas tre viteve të para.
Të dy kanalet (shkollat ​​e mesme dhe të arsimit teknik dhe profesional), perfundojneme një provim shtetëror dhe lejojnëhyrjen në të gjithë arsimin e lartë (universitetet, Arsimi i Lartë në Art, Muzikë dhe Kercim – AFAM, sistemit të arsimit dhe trajnimi i lartë teknik – IFTS: shih kapitujt e mëvonshme).
Edukimi dhe Trajnimi profesional (IFP)
Jane kurse që zgjasin tre vite (3 vjet) dhe katër vite (4 vite) dhe japin mundesine e kualifikimeve profesionale të njohura në nivel kombëtar dhe evropian dhe menjëherë të përdorshme nëboten e punës.
Nëse eshte arritur një kualifikim të paktën katër vjeçar dhe keni frekuentuar një vit të pestë të përgatitjes për provimin e shtetit, ju mund të regjistrohen në Universitetin.
Diploma katër-vjeçarejep të drejtën për të hyrë në arsimin dhe trajnimin e larte teknik.
Kliko këtu për të hyrë në listën e shkollave të tërë rajonit Marche: Këtu ju mund të gjeni të gjithë listën e shkollave, faqet e internetit, adresat e-mail dhe numrat e telefonit tëçdo shkolle (www.marche. istruzione.it / scuole.shtml) për më shumë informacion.

Sistemi i arsimit të lartëeshte i ndare ne dy nivele dhe çdo fakultet perfshin:
-njënivel të parë trevjeçar (Diplome)
-nje nivelte dytë dy-vjeçar (Specalizimi)
Mund të regjistrohen në universitet (regjistrohen) për të fituar një diplomë të gjithë ata që janë në posedim të një diplomë të shkollës sëmesme ose kualifikim profesional.
Regjistrimi në universitetet italiane u lejohet:
-qytetarëve te komunitetit evropian ose shtetasit jo të BE-së rezidente në Itali, te barabartë me qytetarët italianë ne qëllim e regjistrimit
-të huajt e pranishëm në Itali me një leje qëndrimi të vlefshme
-Qytetarët e huaj që jetojnë jashtë vendit, në posedim të një vizë për studime.
Titujt e studimeve te vlefshme per regjistrimin në Universitet janë ato qe arrihen pas një periudhe prej të paktën 12 viteve shkollore. Nëse periudha e studimit jashtë Italisëeshte më pak se 12 vjet , duhet të paraqiten , përveç diplomës origjinale të arsimit të dyte , dhe një certifikiate të lëshuar nga Universiteti i vendit te origjinës që vërteton se jane kaluar të gjitha provimet :
- për vitin e parë të studimeve universitare , në rastin e sistemit shkollor 11 – vjeçare .
- Për 2 vitet e para akademike , në rastin e sistemit shkollor 10- vjecar .
Si dhe ku behet regjistrimi :
Formulari i regjistrimit duhet të dorëzohet ne sekretarinë studentore me tituj të huaj , në kohën e duhur ( midis korrikut dhe shtatorit ) .
Për t’u regjistruar ju duhet të dorëzoni titullin e studimit, i vërtetuar nga përfaqësia diplomatike italiane konsullore kompetente .
Vendet ne dipozicion vendosen nga çdo universitet për çdo vit akademik dhe janë në dispozicion në faqen e internetit të Ministrisë së Arsimit, Universitetit dhe Kërkimit : www.miur.it
Në bazë të vendimit të universiteteve , mund të ketë të drejtë për hyrje preferenciale në universitet :
- diplomë në gjuhën e dhe kulturën Italiane të marra në Universitetin për të Huajt e Peruxhias dhe Sienës ;
- certifikata e njohurise se italishtes lëshuar nga Universiteti i tretëi Romës , apo nga Universiteti për të Huajt i Peruxhias dhe Sienës;
- certifikata e njohurisë së italishtes lëshuar jashtë vendit .

Visa dhe leja e qëndrimit për studime :
Visa dhe leja e qëndrimit për qëllime studimi u rinovohen studentëve që :
- kanë kaluar një provim në vitin e parë dhe të paktën dy provime ne vitet qe vazhdojne .
- dokumente ne raste problemesh serioze shëndetësore , në kete rast per rinovimin e lejes së qëndrimit mjafton marrja e nje provimi .
Rinovimi nuk mund të lëshohet për më shumë se tre vjet mbas kohëzgjatjes ligjore të kursit të studimit .
Mund te ndryshohet kursi i universitetit, vetem pasi Universiteti te kete dhene aprovimin .
Mund te kerkohet rinovimi i mëtejshëm i lejes së qëndrimit për qëllime studimi për të bere një specializim apo një doktorrate.

 

Kostot dhe bursat e studimit :
Kostot e universitet në Itali varen nga universiteti dhe fakulteti i zgjedhur. Për më shumë informacion ju duhet të konsultoni faqen e internetit ose te kontaktoni me sportelet informative të Universitetit të zgjedhur .Rajonet mund të lejojnë rregjistrimin falas në universitet për studentët e huaj në kushte të veshtira ekonomik , ne qofte se kane dokumentat qe kërkohen . Përveç
kësaj, studentët e huaj mund të marrin bursa , kredi studentore dhe strehim . Për më shumë information mbi keto sherbime duhet te kontaktoni sekretarine per studentet e huaj te universitetit qe ju intereson.

Universitete te pranishme ne rajonin Marche:

Ketu poshte gjeni listen e pjeses me te madhe te universiteteve ne rajonin Marche:

- ANCONA – Università Politecnica delle Marche (www.univpm.it)

- URBINO – Università di Urbino “Carlo Bo” (http://www.uniurb.it)
Nei comuni di Fano e Pesaro sono presenti delle sedi distaccate dell’Università di Urbino

- MACERATA – Università degli Studi di Macerata (www.unimc.it)

- CAMERINO – Università di Camerino (www.unicam.it)

Jane kurse specializimi te larte teknik dhe profesional, që zgjasin nga 1 deri ne 2 vjet , qe përfshijnë praktika per nje kohe te gjatë : ato shërbejnë për të përgatitur teknikë shume te kerkuar nga tregu i punës .
Kurset IFTS bejne pjese në programet e ofertave formative të Rajoneve , sipas një plani tre vjeçar . Per te njohur te gjitha kurset , eshte mire të vizitoni faqet e internetit te mëposhtme :
http://www.indire.it/ifts
http://www.bdp.it/ifts/2003/home.php .

Frekuenca e kurseve eshte falas dhe , në disa raste , parashikohet nje rimbursim shpenzimesh.
Mund të regjistrohen ne kurse të rinjtë dhe të rriturit qe kane diplomë të arsimit të mesme ose diplomë profesionale , e marre ne përfundim të kurseve katër- vjeçare (apo katër viteve ) të pergatitjes profesionale.
Regjistrimi u lejohet edhe atyre qe janë pranuar në vitin e pestë të shkollës së mesme dhe atyre që nuk kanë diplome të arsimi tte mesëm. Për të fundit , ka procedura të veçanta për të pranuar aftësitë e fituara në kurset e meparshme shkollore, pergatitje dhe punë .

Njohja e titujve te studimit

Per te vazhduar studimet në Itali dhe per regjistrimin në kurse pas-universitare , duhet të paraqitet kerkesa ne universitet ose institucionet e arsimit qe deshironi të frekuentoni . Universitetet / institutet ne base te autonomisë së tyre dhe ne baze te marrëveshjeve dypalëshe dhe konventat ndërkombëtare mbi këtë temë , vendosin për njohjen e titujve të huaj .
Me kerkesen duhet të bashkëngjiten dokumentat e mëposhtëm :
- Fotokopje e diplomës , përkthyer , legalizuar dhe me një deklaratë të vlefshme së Konsullatës Italiane.
- Fotokopje e certifikatës se shkolles se larte , legalizuar dhe me deklarimin te vlefshem të Konsullates Italiane (në rast të regjistrimit në specializim , shkollë sse specializimit ose te masterit )
- certifikata e provimeve universitare , e përkthyer dhe e legalizuar
- programi i provimeve te dhena
- Fotokopje e dokumentit të identifikimit ose lejes së qëndrimit

Pas dorëzimit të kerkeses dhe dokumentacionit te kërkuar , autoritetet vlerësojnë titullin e studimit , duke deklaruar te vlefshem te tere ose në pjesë të titullit te huaj me diplomen italiane : në rastin e parë , do te njihen të gjitha provimet; në të dytin , vetëm disa.
Universiteti duhet të marrë një vendim brenda 90 ditëve nga paraqitja e kërkesës

Njohja e disa tityjve profesional
Për të marrë njohjen e kualifikimit profesional në Itali, duhet tu paraqitet një kërkesë autoriteteteve kompetente. Për listën e veçantë të profesioneve individuale, është në dispozicion faqja e internetit e mëposhtme: http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Documents/elenco.pdf
Brenda tridhjetë ditëve nga marrja e kërkesës , autoriteti kompetent do të sigurojë verifikimin e dokumenteve të kërkuara .
Brenda katër muajve nga paraqitja e kërkesës apo të integrimit të saj të mundshëm , autoriteti siguron për njohjen e titullit .

Profesionet dhe ministritë përkatëse për njohjen :
Për titujt ne fushën e infermierisë dhe mjeksisë , juridiksioni i perket Ministrisëse Shëndetit . Për profesionet e avokatit, llogaritarit , biologut , kimistit , agronomit , gjeologut , inxhinierit , psikologut , konsulentit te punes , topografit , gazetarit , teknik agrare ose industrial , Ministria përgjegjëse për njohjen e kualifikimeve eshte Ministriae Drejtësisë .
Për profesionin e konsulentit te pronës industriale / ndërmjetës të tregtisë , Ministria kompetente për njohjen eshte Ministria e Zhvillimit Ekonomik . Për profesionin e mësimdhënies , Ministria kompetente për njohjen eshte Ministriae Arsimit, Universitetit dhe Kërkimit .

Partners

Provincia PU
Comune di Fano
Caritas Diocesana
ass. Millevoci
CSV Marche
ass. MilleMondi
L'Africa Chiama
ass. NuovoOrizzonte
Apito
Comunità Montana
Logo Cremi

Iscriviti alla Newsletter