NoiMondoTV

La webTV che parla la tua lingua

progetto cofinanziato da
Unione Europea Ministero dell'Interno
Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi
facebook
twitter
YouTube

LEJE E QENDRIMIT C.E. PER PERIUDHE TE GJATE (ose KARTA E QENDRIMIT PER QYTETARET E HUAJ)

Ne Janar te vitit 2007, karta e qendrimit per qytetaret e huaj eshte zevendesuar nga leja e qendrimit CE per qendrues te nje kohe te gjate.

Ky model leje qendrimieshte pa afat skadimi dhe mund te kerkohet vetem nga ai ka nje leje qendrimi jo me pak se 5 vite.. Kerkesa prezantohet tek  uffici postali ose, pa perdorur  kitin, qytetari i huaj mund te shkoje ne  in Komune (jo te gjithe komunat kane kete sherbim) ose tek  Patronati.

 

Qe nga Dhjetori i vitit 2010 eshte ne funksion sistemi informatik per organizimin e kerkesave per pjesmarrjen ne provimin e njohjes se gjuhes italiane qe duhet te bejne te huajt per te bere kerkesen lejen e qendrimit CE per qendrues te nje periudhe te gjate. Ne sitin web te Ministrise se brendshme gjenden te gjitha informazionet e duhura.

a) NE KERKESE DUHET TE BASHKANGJITEN:

-       Kopia e pashaportes ose nje dokument ekuivalent, akoma I vlefshem;

-       Kopien e deklarates se te ardhurave ekonomike (te ardhurat duhet te jene me shume se shifra vjetore te ceku  sozial); bashkepunetoret shtepiake (colf/badanti) duhet te paraqesin pagesen INPS o l’estratto contributivo analitico leshuar nga  INPS;

-       certifikaten

-       nje vendbanim i pershtatshem i dokumentuar ne qofte se kerkesa eshte paraqitur edhe per familiaret;

-       kopie te fletes se pages per vitin ne vazhdim;

-       dokumentat per venbanimin dhe gjendjes familjare;

-       bollettino postale per pagesen e lejes se qendrimit elektonik (€ 27,50)

-       contrassegno telematico da € 16,00

 

Qmimi i rakomandates eshte  € 30.

Leja e qendrimit CE nuk mund tu leshohet personave te rezikshem per urdherin publik dhe sigurin e Shtetit .

b)    KERKESA MUND TE PARAQITET EDHE PER:

-       bashkshortin/ten jo i ndare me ligj dhe jo me i ri se 18 vjec;

-       femijet nenmoshe, edhe te bashkshortit ose te lindur jashte martese,

-       femijet mbi 18 vjec qe nuk mund te sigurojne per perhere nevojat e jeteses si rrjedhoje e gjendjes shendetsore qe sjell paaftesi 100%;

-       prinderit ne ngarkese.

c)     PER TE MARRE LEJEN E QENDRIMIT CE EDHE PER FAMILJARET, PERVEC DOKUMENTAVE TE RENDITURA ME SIPER, QYTETARI I HUAJ DUHET:

-       te kete te ardhura te mjaftueshme per familjen. Ne qofte se ka 2 ose me shume femij, poshte moshes 14 vjecare, te ardhurat minimale duhet te jene i barabarta  me  dyfishin e shifres vjetore te cekut sozial;

-       te kesh certifikaten e rregjistrimit ne komune qe tregon lidhjen  familjare;

-       te kesh kaluar proven e njohjes se gjuhes Italiane.

 

Nuk duhet te bejne proven femijet nen moshen 14 vjecare, edhe nese kane lindur nga  lidhje jashte martesore, te tyre dhe te bashkshortit.

 

d) NUK DUHET TE BEJE PROVEN E GJUHES ITALIANE, QYTETARI I HUAJ QE KA:

a) certifikate ose tituj qe tregojne njohjen e gjuhes italiane ne nje nivel jo me te ulte se A2 te Kuadrit komunal  me riferimet europian per njohjen e gjuheve te aprovuar nga Keshilli Europian, e leshuar nga organet certifikues te njohur nga Ministria e Puneve te Jashtme e nga organet e  Arsimit(Universiteti i studimeve Roma Tre, Universiteti per te Huaj i Perugjes, Universiteti  per te Huaj i Sienes dhe Shoqata Dante Alighieri);

b) tituj studimi ose tituj profesionali (diplomen e shkolles se dyte italiane te grades se pare ose grades se dyte, ose certifikate frekuentimi per kurset universitare, master ose doktorat);

c) njohjen e nivelit te gjuhes italiane jo me inferior se niveli A2;

d) certifikate qe hyrja ne Itali ka ndodhur sipas art.. 27, co. 1 lett. a), c), d), q) te dekretit legjislativ 286/98 dhe  ndryshimeve  pasuese;

e) certifikate, e leshuar nga nje strukture shendetsore publike, ne te cilet eshte shkruar qe qytetari i huaj ka probleme te renda ne mesimin e gjuhes per  shkak te moshes,  semundje ose paaftesi”.

.

a)     ME LEJEN E QENDRIMIT CE QYTETARI I HUAJ MUND TE:

-       Hyj ne Itali pa vize;

-       punoje;

-       perfitoje nga sherbimet dhe performancat e ofruara nga administrata publike ;

-       marre pjese ne jeten publike te vendit.

 

b)    QYTETARI I HUAJ QE KA NJE LEJE QENDRIMI CE, TE LESHUAR NGA NJE SHTETE TJETER ANETAR, MUND TE QENDROJE NE ITALI ME SHUME SE 3 MUAJ, PER TE :

-       praktikuar nje aktivitet ekonomik si punetore ne rregulla;

-       frekuentuar kurse studimi ose fokurse per formazion profesional;

-       qendruar, duke demostruar qe ka mjete te mjaftueshme mbeshtetjeje (te ardhura me te larta se dyfishi te shifres minimale te parashikuar per shkarkimin nga shpenzimet shendetsore) dhe duke percaktuar nje sigurim shendetsor per te gjithe periudhen e qendrimit.
Ne kete rast qytetari i huaj merr nje leje qendrimi qe mund tae rinivoje ne momentin e skadenzes, ndersa familjareve do tu jepet nje leje qendrimi per motive familjare.

 

c)     NUK MUND TE BEHET KERKESA PER LEJE QENDRIMI NE KETO RASTE:

-       Per motive studimi ose formazion profesional dhe kerkime shkencore;

-       Per qendrime me motiv mbojtje te perkohshme ose per motive humanitare;

-       Per azil ose ne pritje te njohjes se statusit te emigratit;

-       Per mbajtje te nje leje qendrimi per nje kohe te shkurter;

-       Per diplomatet, konsujve, personat qe gezojne funksionet ekuivalente dhe anetaret te perfaqesuesve akreditate te organizatave internazionale me karakter universal.

 

d)    LEJA E QENDRIMIT CE ANULLOHET:

-       ne qofte se e marre ne menyre fallso ;

-       ne rast ekspulsi;

-       kur nuk jane kushtet per leshimin e lejes;

-       ne rast mungese nga territori i Bashkimit Europian per nje periudhe 12 mujore te njepasnjeshem;

-       ne rast te leshimit te nje leje qendrimi per periudhe te gjate nga nje Shtete tjeter anetar ne Bashkimin europian.;

-       ne rast mungese nga territori i Shtetit per nje periudhe me te gjate se 6 vite.

FacebookTwitterEmail
Janar 11, 2014
Published by

Partners

Provincia PU
Comune di Fano
Caritas Diocesana
ass. Millevoci
CSV Marche
ass. MilleMondi
L'Africa Chiama
ass. NuovoOrizzonte
Apito
Comunità Montana
Logo Cremi

Iscriviti alla Newsletter